Askespredning – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Askespredning

Det er først i de senere år at det er gitt en viss åpning for askespredning i Norge. Det at asken spres for vinden er vanlig i mange andre land, men det er fortsatt forholdsvis restriktivt her i Norge. Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge egen gravplass på eget sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Når det foreligger underskrevet og datert erklæring om askespredning fra en person som har fylt 15 år, eller man vet at avdøde ønsket askespredning og sender søknad til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen etter vedkommendes død gi tillatelse til at den som sørger for gravferden sprer asken for vinden. Ved slik hendling kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.